Hållbarhetsredovisning 2012/2013

Redovisningens syfte och mål

Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker och möjligheter ur ett CSR-perspektiv (Corporate Social Responsibility). Syftet är också att visa koncernens resultat ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Målet med hållbarhetsredovisningen är att ge kunder, medarbetare och aktieägare en förståelse för och kunskap om Addtechs CSR-arbete. 

Vi tillför värde

Addtech har arbetat efter samma affärsidé sedan 1906 - att representera internationella leverantörer på den nordiska marknaden. Affärsidén har varit framgångsrik i över 100 år, vilket visar att det, trots industriell utveckling och skiftande konjunkturlägen, behövs en länk mellan tillverkare och användare - så länge den tillför värde.

Värdet skapas i våra dotterbolag, vilka kännetecknas av en strävan efter att vara marknadsledande inom väl avgränsande nischer. Våra säljare är tekniskt kunniga affärsmän som arbetar nära våra kunder och leverantörer för att lösa olika kundbehov. Produktutbudet spänner från standardkomponenter till skräddarsydda helhetslösningar, samtliga med högt kunskaps-, och teknikinnehåll.

Addtech tillför värde genom att vara en aktiv ägare av självständiga dotterbolag. Vi växer ständigt genom förvärv och idag är vi stolta över att vara en koncern med mer än 125 aktiva dotterbolag. Genom att våra dotterbolag har en hög frihetsgrad och eget ansvar för sin verksamhet, samtidigt som de är en del av en större koncern, förenar vi det börsnoterade storbolagets finansiella styrka, erfarenhet och breda nätverk, med dotterbolagens personliga engagemang och affärsmanaskap. Vår storlek och styrka innebär naturligtvis ett stort ansvar för våra ägare, medarbetare, samhället och för miljön. Vår ambition är att Addtechs verksamhet skall ha en positiv inverkan på vår omgivning och med ekonomiskt och tekniskt värdeskapande verka för en långsiktig hållbar utveckling.

Viktiga händelser 2012/2013

  • Addtech genomförde den årliga medarbetarundersökningen som omfattar samtliga medarbetare. Syftet med undersökningen är dels att identifiera områden som koncernen och dotterbolagen är bra på idag som arbetsgivare och att kartlägga våra förbättringsområden. Årets resultat ställdes mot föregående år och utgör en viktig indikator för Addtechs långsiktiga och strategiska personalutvecklingsarbete inom koncernen.
  • Addtechs CSR-råd bildades under året. I rådet finns representanter från Addtechs fyra affärsområden som tillsammans med externa experter skall driva CSR-arbetet inom koncernen och utarbeta förslag till riktlinjer och principer för styrning av hållbarhetsarbetet i hela koncernen. Med andra ord verka värdeskapande för våra dotterbolag.
  • Arbetet med Addtechs leverantörsundersökning påbörjades under det förra verksamhetsåret. I år har vi tagit frågan vidare och utvärderat undersökningsmetoden. Målet är att etablera en strukturerad avstämning av Addtechs leverantörer med syfte att säkerställa att leverantörerna lever upp till en god nivå gentemot sina anställda och miljön. Addtech vill aktivt uppmuntra leverantörer att integrera CSR-arbetet i sina affärsmodeller så att vi tillsammans verkar värdeskapande i samma riktning. Förhoppningen är att implementera en genomarbetad leverantörsundersökning som är både relevant för Addtechs målsättningar och för branschen som helhet.

Om denna hållbarhetsredovisning 

Det här är Addtechkoncernens tredje hållbarhetsredovisning. Rapporten möter Global Reporting Initiatives (GRI) krav på tillämpningsnivå C och avser räkenskapsåret 2012/2013, med jämförelsedata från räkenskapsåret 2011/2012. Om inte annat anges omfattar hållbarhetsredovisningen hela koncernens verksamhet.

Denna hållbarhetsredovisning har inte varit föremål för revisorernas granskning. Addtechkoncernens första hållbarhetsredovisning publicerades 2011 och omfattade verksamhetsåret 2010/2011.

Om Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor.

Addtech har drygt 2 000 anställda i cirka 125 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Merparten av Addtechs verksamhet är koncentrerad till de nordiska länderna. Koncernen är även verksam i 12 länder utanför Norden och därtill kommer export till ytterligare ett 20-tal länder. Koncernen omsätter drygt 5 miljarder SEK och Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Våra rörelsedrivande bolag strävar alla efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av Addtechs företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centralt och där det lilla bolagets flexibilitet, personlighet och effektivitet kombineras med koncernens breda nätverk, resurser och finansiella styrka. Addtech driver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom CSR-området som omfattar alla dotterbolag inom koncernen. CSR handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. Syftet är att göra dotterbolagen starkare inom detta område och därmed till ett bättre val än deras konkurrenter. Det här är en viktig del i arbetet för att nå visionen att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel, både på dotterbolags- och koncernnivå.