Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 8 Avskrivningar

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per funktion 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012
Kostnad för sålda varor -25,3 -25,2
Försäljningskostnader -67,9 -56,8
Administrationskostnader -8,7 -10,8 -0,8 -0,8
Totalt -101,9 -92,8 -0,8 -0,8
  Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per tillgångsslag 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012
Immateriella tillgångar -62,4 -52,6 -0,5 -0,5
Byggnader och mark -3,0 -2,9
Inredning i annans fastighet -1,1 -1,0
Maskiner -10,2 -9,9
Inventarier -25,2 -26,4 -0,3 -0,3
Totalt -101,9 -92,8 -0,8 -0,8