Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 15 Materiella anläggningstillgångar  

Ladda ned Excel

  2012/2013
Koncernen Byggnader
& mark
Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 112,3 12,6 180,6 288,1 0,9 594,5
Företagsförvärv 2,5 3,1 13,0 14,9 0,1 33,6
Investeringar 0,1 0,3 11,0 22,0 1,4 34,8
Avyttringar och utrangeringar -0,1 -8,3 -17,2 -25,6
Omklassificeringar 0,1 -0,2 4,4 -3,7 -0,6 0,0
Årets omräkningseffekt -3,3 -0,5 -6,5 -6,9 0,0 -17,2
Vid årets slut 111,6 15,3 194,2 297,2 1,8 620,1
Ackumulerade av- och nedskrivningar            
Vid årets början -50,0 -9,5 -147,0 -231,8 -0,3 -438,6
Företagsförvärv -0,9 -0,5 -4,9 -7,3 0,0 -13,6
Avskrivningar -3,0 -1,0 -10,1 -25,2 -0,1 -39,4
Avyttringar och utrangeringar 0,1 8,0 15,4 23,5
Omklassificeringar -2,6 2,6 0,0
Årets omräkningseffekt 1,5 0,4 5,8 6,1 0,0 13,8
Vid årets slut -52,3 -10,6 -150,8 -240,2 -0,4 -454,3
Redovisat värde vid årets slut 59,3 4,7 43,4 57,0 1,4 165,8
Redovisat värde vid årets början 62,3 3,1 33,6 56,3 0,6 155,9
             
  2011/2012
Koncernen Byggnader
& mark
Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 113,1 13,1 178,4 249,5 1,2 555,3
Företagsförvärv 0,8 0,8 22,7 24,3
Investeringar 0,0 0,9 4,5 25,5 0,7 31,6
Avyttringar och utrangeringar -0,1 -2,1 -4,0 -9,0 -15,2
Omklassificeringar 1,0 -1,1 -0,1
Årets omräkningseffekt -0,7 -0,1 -0,1 -0,6 0,1 -1,4
Vid årets slut 112,3 12,6 180,6 288,1 0,9 594,5
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -47,4 -10,5 -138,9 -196,2 -0,2 -393,2
Företagsförvärv -0,3 -0,6 -16,9 -17,8
Avskrivningar -2,9 -0,9 -9,9 -26,4 -0,1 -40,2
Avyttringar och utrangeringar 0,0 2,1 1,8 7,1 11,0
Omklassificeringar 0,0
Årets omräkningseffekt 0,3 0,1 0,6 0,6 0,0 1,6
Vid årets slut -50,0 -9,5 -147,0 -231,8 -0,3 -438,6
Redovisat värde vid årets slut 62,3 3,1 33,6 56,3 0,6 155,9
Redovisat värde vid årets början 65,7 2,6 39,5 53,3 1,0 162,1

Ladda ned Excel

Moderbolaget
Inventarier 2012/2013 2011/2012
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början 2,3 2,5
Investeringar 0,0
Avyttringar och utrangeringar -0,4 -0,2
Vid årets slut 1,9 2,3
Ackumulerade avskrivningar enligt plan    
Vid årets början -1,7 -1,7
Avskrivningar -0,3 -0,3
Avyttringar och utrangeringar 0,4 0,2
Vid årets slut -1,6 -1,8
Redovisat värde vid årets slut 0,3 0,5
Redovisat värde vid årets början 0,5 0,8