Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 33 Händelser efter balansdagen


Den 2 april förvärvades 80 procent av aktierna i Rutab koncernen till affärsområdet Energy. Rutab är en leverantör av elektrotekniskt material och komponenter för automationsteknik med fokus på kabelförskruvningar, genomföringar och skyddsslang samt maskinkabel. Rutab har cirka 40 anställda och omsätter cirka 150 MSEK.

Den sammanlagda köpeskillingen samt allokering till goodwill och övriga immateriella tillgångar för förvärvet som genomförts efter räkenskapsårets utgång, kommer att presenteras i nästa delårsrapport.

I övrigt har inga för koncernen väsentliga händelser inträffat efter räkenskapsårets utgång.