Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 29 Förvärv av företag


Under året genomfördes åtta företagsförvärv (se not 28). De under räkenskapsåret genomförda förvärven har en sammanlagd årsomsättning om cirka 590 MSEK. De tillgångar och skulder som ingick i förvärven uppgår till följande:

Ladda ned Excel

Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till
verkligt värde
Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 0 156 156
Övriga anläggningstillgångar 23 23
Varulager 66 66
Övriga omsättningstillgångar 180 180
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -1 -39 -40
Övriga skulder -147 -147
Förvärvade nettotillgångar 121 117 238
Goodwill     111
Innehav utan bestämmande inflytande     -3
Köpeskilling 1)     346
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter     -44
Avgår: ännu ej utbetald köpeskilling     -23
Påverkan på koncernens likvida medel     279
 1) Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.

Den sammanlagda köpeskillingen för förvärven uppgår till 346 MSEK, varav 266 MSEK enligt preliminära förvärvsanalyser allokerats till goodwill och övriga immateriella tillgångar. Flera av förvärven är nyligen genomförda och därav följer att förvärvsanalyserna är preliminära. Därutöver har återstående andelar i tre befintliga bolag förvärvats, 20 procent i Rollco Norge AS, 15 procent i Rollco Oy och 10 procent i Svensk Miljö- och Processanalys, för totalt 3 MSEK. Förvärven har tillsammans påverkat Addtechkoncernens nettoomsättning med 303 MSEK, rörelseresultatet med 13 MSEK och periodens resultat efter skatt med
7 MSEK.

Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 630 MSEK, rörelseresultatet med cirka 45 MSEK, samt periodens resultat efter skatt med cirka 25 MSEK om förvärven hade genomförts 1 april 2012. Transaktionskostnaderna för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 3 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader. Av ännu ej utbetalda köpeskillingar uppgår beräknade villkorade köpeskillingar till 21 MSEK, vilket utgör cirka 84 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå.

Under perioden har 7 MSEK redovisats under övriga rörelseintäkter till följd av att beräknade villkorade köpeskillingar, avseende tidigare förvärv, avvikit från faktiskt utfall. Omvärdering av skulder för villkorade, ännu ej utbetalda, köpeskillingar har lett till en kostnad om 1 MSEK under räkenskapsåret, vilken redovisas under övriga rörelsekostnader. Inga väsentliga förändringar i förvärvsanalyser har gjorts under räkenskapsåret avseende årets eller tidigare års förvärv.

De värden som allokerats till immateriella anläggningstillgångar, såsom leverantörsrelationer, kundrelationer, teknik och varumärken, har värderats till det diskonterade värdet av framtida kassaflöden. Avskrivningstiden styrs av en bedömning av ett årligt bortfall av delar av omsättningen hänförlig till respektive tillgång. Leverantörsrelationer skrivs generellt av under en period av 5-33 år medan kundrelationer och teknik skrivs av under en period av 5-15 år. Varumärken skrivs ej av, utan prövas årligen i enlighet med IAS 36. Årliga beräknade avskrivningar avseende immateriella anläggningstillgångar för årets förvärv uppgår till cirka 15 MSEK.

Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i det förvärvade bolagen.