Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 10 Rörelsens kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2012/2013 2011/2012
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 3 231,5 3 135,8
Personalkostnader 1 151,7 1 044,5
Avskrivningar 101,9 92,8
Nedskrivningar av lager 17,4 16,5
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar 3,2 1,9
Övriga rörelsekostnader 486,8 450,8
Total 4 992,5 4 742,3