Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 16 Leasing

Ladda ned Excel

Operationella leasingavtal Koncernen Moderbolaget
Addtech som leasetagare 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012
Leasingavgifter        
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 103,9 102,8 3,1 2,7
varav variabla avgifter 0,9 0,8
Framtida mimimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande:        
Inom ett år 87,3 90,1
Senare än ett år men inom fem år 135,6 159,7 3,9 4,6
5 år och senare 3,9 6,5
Totalt 226,8 256,3 3,9 4,6
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet.

Addtech som leasegivare

Under räkenskapsåret har erhållits leasingintäkter på totalt 1,9 MSEK (1,9). Kvarstår att erhålla inom 1 år är 2,3 MSEK (2,1), därefter återstår att erhålla totalt 2,4 MSEK (2,4) inom 5 år. Operationella leasingavtal där koncernens bolag är leasegivare utgörs i huvudsak av teknisk utrustning till kunder.

Finansiella leasingavtal

För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.