Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 28 Kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012
Avskrivningar 101,9 92,8 0,8 0,8
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -0,6 -1,0
Förändring av pensionsskuld 6,8 2,3 -0,5 1,0
Ej betalda koncernbidrag/utdelningar -214,0 -210,0
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster 4,0 2,8
Övrigt -11,4 5,1 -1,1
Totalt 100,7 102,0 -214,8 -208,2

För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 3,9 MSEK (5,4) och under året utbetald ränta till 11,7 MSEK (13,2). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 36,4 MSEK (37,0) och under året utbetald ränta till 16,9 MSEK (21,5).

Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

Ladda ned Excel

      2012/2013 2011/2012
Anläggningstillgångar 289,2 273,5
Varulager 65,9 70,6
Fordringar 136,7 65,7
Likvida medel 44,0 33,8
Totalt 535,8 443,6
 
Räntebärande skulder och avsättningar -39,1 -47,4
Icke räntebärande skulder och avsättningar -107,1 -107,0
Totalt -146,2 -154,4
 
Utbetald köpeskilling 1) -355,5 -293,8
Likvida medel i förvärvade företag 44,3 33,9
Påverkan på koncernens likvida medel -311,2 -259,9
         
 1) Utbetald köpeskilling inkluderar villkorad köpeskilling som bokats över resultatet med -6,0 MSEK och köp av innehav utan bestämmande inflytande med -2,9 MSEK.
         
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året avyttrade företag:
    2012/2013 2011/2012
Anläggningstillgångar
Varulager -0,1
Fordringar -0,8
Likvida medel -1,2
Totalt -2,1
Innehav utan bestämmande inflytande 0,7
Reavinst från sålda företag
Icke räntebärande skulder och avsättningar 0,7
Totalt 1,4
 
Erhållen köpeskilling 0,7
Likvida medel i avyttrade företag -1,2
Påverkan på koncernens likvida medel     -0,5
         
Under föregående räkenskapsår avyttrades Electra-Box Pharma AB, tidigare dotterbolag till Electra-Box Diagnostica AB, som ingick i affärsområdet Addtech Life Science.

Ladda ned Excel

Årets förvärv av verksamheter        
Företag Land Förvärvs-
tidpunkt
Ägarprocent Förvärvs-
pris
Staubo Elektro Maskin AS Norge 2012-07-01 100 65,8
ASI Automatikk AS Norge 2012-07-01 100 52,5
CEO Mekanik (inkråm) Sverige 2012-07-01 5,4
Leica Nilomark Oy Finland 2012-10-01 100 10,6
Active Care Sverup AB Sverige 2012-10-08 100 13,5
Quality Documentation Scandinavia AB 1) Sverige 2012-11-01 100 3,8
Necks Electric Holding AB Sverige 2012-11-01 100 75,0
Vallin Baltic AS Estland 2012-11-30 100 17,2
Norsk Analyse AS Norge 2013-01-07 100 97,0
Precima Production (inkråm) Sverige 2013-02-01 4,7
 1) Bolaget har efter förvärvstidpunkten ändrat namn till Quality Documentation Mioptics AB

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. 

Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.