Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2013-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2012-03-31
Hyresintäkter 0,4 0,7
Övriga förutbetalda intäkter 2,6 2,5
Löner och semesterlöner 151,9 144,1 5,8 4,9
Sociala avgifter och pensioner 70,7 71,6 4,6 3,9
Övriga upplupna kostnader 1) 31,4 34,3 2,4 2,3
Totalt 257,0 253,2 12,8 11,1
 1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader.