Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser 

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2013-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2012-03-31
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut        
Fastighets- och tomträttsinteckningar 16,8 14,6
Företagsinteckningar 62,1 27,3
Övriga ställda säkerheter 20,7 29,1
Totalt 99,6 71,0
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser        
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 12,2 13,3 0,3 0,4
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) 143,9 146,4
Totalt 12,2 13,3 144,2 146,8
 1) Avser PRI-skulder.