Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 24 Långfristiga räntebärande skulder

Ladda ned Excel

Koncernen
      2013-03-31 2012-03-31
Skulder till kreditinstitut:        
Förfall inom 2 år     0,3 0,1
Förfall inom 3 år     0,1 0,1
Förfall inom 4 år     0,1 0,2
Förfall inom 5 år    
Förfall 5 år och senare    
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut     0,5 0,4
Övriga räntebärande skulder:        
Förfall inom 2 år     10,0 26,5
Förfall inom 3 år     0,2
Förfall inom 4 år    
Förfall inom 5 år    
Förfall 5 år och senare    
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder     10,0 26,7
Totalt     10,5 27,1
         
I moderbolaget fanns inga långfristiga räntebärande skulder per 2013-03-31 (-). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
       
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2013-03-31 2012-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
EUR 0,0 0,3 0,0 0,4
PLN 0,1 0,2
Totalt   0,5 0,4
   
Moderbolaget
      2013-03-31 2012-03-31
Skulder till koncernföretag     353,9 428,3
Totalt     353,9 428,3
         
Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.