Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 9 Rörelsens övriga intäkter och kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2012/2013 2011/2012
Rörelsens övriga intäkter    
Hyresintäkter 2,3 2,5
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 2,0 1,1
Värdeförändring derivat 0,4
Kursvinster, netto 0,5 0,7
Förändring av lån för villkorade köpeskillingar 7,3
Övrigt 8,6 8,1
Totalt 20,7 12,8
   
Rörelsens övriga kostnader    
Fastighetskostnader -4,4 -3,2
Förlust vid förändring av verksamheter och försäljning av anläggningstillgångar -0,1 -0,1
Värdeförändring derivat -0,4
Förändring av lån för villkorade köpeskillingar -1,3 -2,4
Övrigt -1,4 -5,5
Totalt -7,6 -11,2
     
I moderbolaget finns inga övriga rörelseintäkter eller rörelsekostnader.