Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 7 Ersättning till revisorer  

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012
KPMG        
Revisionsuppdrag 6,7 5,8 0,7 0,7
Skatterådgivning 0,5 0,3 0,1 0,1
Andra uppdrag 1,0 0,6 0,1 0,1
Total ersättning till KPMG 8,2 6,7 0,9 0,9
         
Övriga revisorer        
Revisionsuppdrag 0,9 1,0
Skatterådgivning 0,2 0,1
Andra uppdrag 0,2 0,1
Total ersättning till övriga revisorer 1,3 1,2
Total ersättning till revisorer 9,5 7,9 0,9 0,9