Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 18 Varulager

Ladda ned Excel

Koncernen 2013-03-31 2012-03-31
Råvaror och förnödenheter 58,1 48,6
Varor under tillverkning 40,1 15,6
Färdiga varor 577,0 586,3
Totalt 675,2 650,5
     
I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 17,4 MSEK (16,5). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2012/2013 eller under 2011/2012.