Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 32 Upplysningar om närstående


Addtechkoncernens närstående är i huvudsak ledande befattningshavare. Information om personalkostnader finns i not 6 Anställda och personalkostnader.