Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 12 Bokslutsdispositioner - moderbolaget

Ladda ned Excel

  2012/2013 2011/2012
Upplösning av periodiseringsfond 42,5 23,8
Avsättning till periodiseringsfond -67,3 -60,7
Överavskrivningar 0,3 0,0
Totalt -24,5 -36,9
     
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 5,4 MSEK (9,7).