Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 31 Kompletterande upplysningar


Addtech AB, organisationsnummer 556302-9726, är moderbolag i koncernen. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Stockholms län, och är aktiebolag enligt svensk lagstiftning.

Adress till huvudkontoret:
Addtech AB (publ.)
Box 5112
102 43 Stockholm, Sverige
Tel +46 8 470 49 00
Fax +46 8 470 49 01
www.addtech.com