Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser


Addtech har förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige och Norge. Pensionen i dessa planer baseras huvudsakligen på slutlönen. Planerna omfattar ett stort antal anställda, men det förekommer även avgiftsbestämda planer. Dotterbolag i andra länder inom koncernen har huvudsakligen avgiftsbaserade planer.

Moderbolagets uppgifter om pensioner redovisas enligt Tryggandelagen.

Förmånsbestämda planer
Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension. Respektive arbetsgivare har vanligen ett åtagande att betala livsvarig pension. Intjänandet bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå full rätt till ålderspension. För varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension vilket redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagande. I Norge och Sverige förekommer fonderade pensionsplaner. Dessa pensionsförpliktelser är tryggade av förvaltningstillgångar. Addtech tillämpar reglerna för "korridor". Dessa regler innebär att del av aktuariella vinster och förluster ska redovisas i resultaträkningen och balansräkningen kommande period om de överstiger det högsta av:
- 10 procent av nuvärdet av pensionsförpliktelsen, och
- 10 procent av förvaltningstillgångarnas verkliga värde.

Vid årets utgång uppgick aktuariella förluster till cirka 9 procent (13) av nuvärdet av pensionsförpliktelserna.

Den reviderade IAS 19, Ersättning till anställda, tillämpas från och med den 1 april 2013. Med ändringen försvinner alternativet att skjuta upp aktuariella vinster och förluster enligt korridor-metoden. Standarden innehåller även nya regler avseende redovisning av särskild löneskatt. Därmed kommer Addtechs pensionsskulder per den 1 april 2013, som redovisas i balansräkningen, att öka med cirka 39 MSEK, inklusive särskild löneskatt om cirka 13 MSEK.
  
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 6, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2012/2013 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 16,5 MSEK (13,6).

Avgiftsbestämda planer
Planerna omfattar huvudsakligen ålderpension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag till separata juridiska enheter, exempelvis försäkringsbolag. Storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
Pensionsskuld enligt balansräkningen 2013-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2012-03-31
Pensionsskuld PRI 179,9 175,3 17,1 17,6
Övriga pensionsåtaganden 21,3 19,8
Totalt 201,2 195,1 17,1 17,6
 
  Koncernen Moderbolaget
Avstämning av nettobelopp för pensioner i balansräkningen 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012
Ingående balans 195,1 186,2 17,6 16,6
Kostnad förmånsbestämda planer 18,0 14,6 0,7 2,1
Utbetalning av ersättningar -6,9 -6,3 -1,2 -1,1
Tillskjutna medel från arbetsgivare -6,0 -5,4
Förvärv av företag 6,1
Omräkningseffekt -0,7 0,3
Övrigt 1,7 -0,4
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 201,2 195,1 17,1 17,6
   
Koncernen
Avkastning förvaltningstillgångar 2012/2013 2011/2012
Verklig avkastning på förvaltningstillgångar     0,8 1,7
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar     2,0 2,3
Aktuariellt resultat på förvaltningstillgångar under perioden     -1,2 -0,6
         
Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer    
Koncernen Moderbolaget
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet på förvaltningstillgångar 2013-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2012-03-31
Helt eller delvis fonderade förpliktelser:        
Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 70,3 78,3
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -51,5 -49,5
Netto helt eller delvis fonderade förpliktelser 18,8 28,8
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser 206,9 202,8 17,1 17,6
Nettoförpliktelser före justeringar 225,7 231,6 17,1 17,6
Justeringar:        
Ackumulerade oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (–) -24,5 -36,5
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 201,2 195,1 17,1 17,6
Nettobeloppet redovisas i följande poster i balansräkningen:  
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 201,2 195,1 17,1 17,6
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 201,2 195,1 17,1 17,6
Nettobeloppet fördelar sig på planer i följande länder:        
Sverige 186,3 182,7 17,1 17,6
Norge 14,9 12,4
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 201,2 195,1 17,1 17,6
     
Koncernen
Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer 2012/2013 2011/2012
Ingående balans     281,1 242,9
Pensioner intjänade under perioden     9,2 7,1
Ränta på förpliktelser     9,6 9,7
Betalda förmåner     -7,7 -7,7
Aktuariell vinst eller förlust     -12,1 13,7
Förvärv av företag     13,4
Omräkningseffekt     -2,9 2,0
Övrigt     0,0 0,0
Pensionsförpliktelsernas nuvärde     277,2 281,1
   
    Koncernen
Förvaltningstillgångarnas förändringar     2012/2013 2011/2012
Ingående balans     49,5 34,2
Tillskjutna medel från arbetsgivare     6,0 5,4
Betalda förmåner     -1,0 -1,6
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar     2,0 2,3
Förvärv av företag     7,0
Aktuariell vinst eller förlust     -1,2 -0,6
Omräkningseffekt     -2,0 1,3
Övrigt     -1,8 1,5
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde     51,5 49,5
Koncernen
Årets förändring av oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (–) avseende förpliktelser 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
Förändrade aktuariella antaganden 3,8 -3,8 8,1 6,1 -21,9
Erfarenhetsbaserade förändringar 8,2 -9,9 5,2 4,2 -3,2
Totalt 12,0 -13,7 13,3 10,3 -25,1
Koncernen Moderbolaget
Pensionskostnader 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012
Förmånsbestämda planer        
Kostnad för pensioner intjänade under året 9,2 7,1
Räntekostnad 9,6 9,7 0,7 0,8
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar -2,0 -2,3
Redovisade aktuariella vinster (-) och förluster (+) 1,2 0,1
Total kostnad förmånsbestämda planer 18,0 14,6 0,7 0,8
Total kostnad avgiftsbestämda planer 78,0 70,3 4,6 2,9
Sociala kostnader på pensionskostnader 13,0 12,2 1,2 0,8
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning 109,0 97,1 6,5 4,5
   
Koncernen
Fördelning av pensionskostnader i resultaträkningen     2012/2013 2011/2012
Kostnad för såld vara     14,6 14,8
Försäljnings- och administrationskostnader     86,8 74,9
Finansnetto     7,6 7,4
Totala pensionskostnader     109,0 97,1
2012/2013 2011/2012
Aktuariella antaganden Sverige Norge Sverige Norge
Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna:    
Diskonteringsränta 1 april, % 3,70 2,60 3,80 4,00
Diskonteringsränta 31 mars, % 3,60 3,85 3,70 2,60
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna, % 3,60 3,85 3,70 4,10
Framtida löneökningar, % 2,00-3,50 3,50 2,00 - 3,50 3,50
Framtida ökningar av pensioner (förändring av inkomstbasbelopp), % 3,00 3,00
Personalomsättning, % 10,00 2,00 - 5,00 10,00 2,00 - 5,00
Förväntad ”G-regulering”, % 3,25 3,25
Livslängdstabell FFFS 2007:31 K2005 FFFS 2007:31 K2005

Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt statsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valutan. För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund och för norska pensionsskulder räntan för norska företagsobligationer. Föregående år användes räntan på statsobligationer som grund för norska pensionsskulder. Framtida ökningar av pensioner baseras på inflationsantagande. Återstående tjänstgöringstid (livslängd) baseras på statistiska tabeller framtagna av Finansinspektionen och Försäkringssällskapet, i Sverige FFFS 2007:31 och i Norge K2005. Förväntad G-regulering används vid beräkningarna i Norge och motsvarar Sveriges basbelopp.