Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 6 Anställda och personalkostnader

Ladda ned Excel

  2012/2013 2011/2012
Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Sverige            
Moderbolaget 5 5 10 3 5 8
Övriga bolag 538 168 706 547 177 724
Danmark 179 102 281 194 103 297
Finland 161 78 239 164 77 241
Norge 159 44 203 127 39 166
Övriga länder 309 67 376 129 47 176
Totalt 1 351 464 1 815 1 164 448 1 612
             
  2012/2013 2011/2012
Löner och ersättningar Ledande befattnings- havare varav tantiem Övriga anställda Ledande befattnings- havare varav tantiem Övriga anställda
Sverige            
Moderbolaget 17,6 2,6 2,6 13,0 2,5 2,9
Övriga bolag 45,5 3,5 322,6 46,2 6,7 292,7
Danmark 20,9 1,8 154,2 18,9 1,7 155,3
Finland 19,6 1,7 93,3 18,7 2,0 91,7
Norge 20,1 3,7 116,1 13,2 1,5 89,2
Övriga länder 8,2 1,6 32,7 8,8 1,5 26,3
Totalt 131,9 14,9 721,5 118,8 15,9 658,1
Ledande befattningshavare är definierade som koncernledningen, VD och vice VD i koncernens dotterbolag.
             

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
Löner, ersättningar och sociala kostnader 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012
Löner och andra ersättningar 853,5 776,9 20,2 15,9
Avtalsenliga pensioner till ledande befattningshavare 19,7 19,1 4,2 2,5
Avtalsenliga pensioner till övriga 68,6 58,4 0,3 1,7
Övriga sociala kostnader 172,3 153,6 7,7 6,3
Totalt 1 114,1 1 008,0 32,4 26,4
Utestående pensionsförpliktelser till gruppen ledande befattningshavare uppgick vid årets slut till 9,6 MSEK (9,5) för koncernen och 2,3 MSEK (2,3) för moderbolaget. För pensionskostnader tillämpas olika redovisningsprinciper i moderbolaget respektive koncernen (se not 1 Redovisningsprinciper).
 
  Koncernen Moderbolaget
Andel kvinnor 2013-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2012-03-31
Styrelse (exkl. suppleanter) 4% 3% 17% 20%
Övriga ledande befattningshavare 17% 17% 17% 17%

Berednings- och beslutsprocess avseende ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning

De riktlinjer som gällt under räkenskapsåret 2012/2013 för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar de riktlinjer som redogjorts för i det i förvaltningsberättelsen intagna förslaget inför kommande år. Principen för ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning är att den ska vara konkurrenskraftig. Valberedningen lämnar årsstämman förslag till styrelsearvode. Arvode till styrelsen utgår enligt stämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för utskottsarbete. Vad avser ersättning till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare i koncernen, har styrelsen utsett ett ersättningsutskott som består av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande med verkställande direktören som föredragande. Till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare utgår fast lön, rörlig ersättning och normalt förekommande anställningsförmåner. Därtill kommer pensionsförmåner och incitamentsprogram enligt nedanstående beskrivning. Ersättningsutskottet beaktar de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman i Addtech AB.

 
Köpoptioner till ledande befattningshavare

Koncernens aktierelaterade incitamentsprogram möjliggör för ledande befattningshavare att förvärva aktier i företaget. För köpoptioner på B-aktier har de anställda erlagt en marknadsmässig premie. Optionspremien i de olika programmen har beräknas av Nordea Bank med tillämpning av vedertagen värderingsmetod, Black & Scholes. Förutsättningar i beräkningarna har varit att lösenkursen satts till 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen under mäteperioden, volatiliteten har baserats på statistiskt underlag utifrån historisk data, den riskfria räntan har baserats på räntan för statsobligationer, löptiden och lösenperiod enligt villkoren i programmen och utdelning enligt de estimat som finns utifrån koncernens utdelningspolicy.

Programmen innehåller en subvention som innebär att den anställde erhåller motsvarande belopp som inbetald optionspremie i form av kontant ersättning, d.v.s. lön. Betalning av subventionen sker två år efter förvärvet av köpoptionerna under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt fortfarande är anställd i koncernen och fortfarande äger köpoptionerna. Denna subvention med tillhörande sociala avgifter periodiseras som personalkostnad över intjänandeperioden. Addtech har ingen skyldighet att köpa tillbaka optionerna då en anställd avslutar sin anställning. Innehavaren kan lösa optionerna oavsett fortsatt anställning i koncernen. Beräkningen av utspädningseffekt nedan baseras på antalet utestående aktier vid programmens tecknande.

Köpoptionsprogrammet hänförligt till 2009 års aktierelaterade incitamentsprogram har lösenperiod 3 september 2012 till och med 14 juni 2013. Till och med 31 mars 2013 har 175 400 optioner, av totalt 236 000 optioner, lösts in till aktier. Resterande 60 600 optioner har lösts in efter räkenskapsårets utgång.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2010 riktades ett erbjudande till 24 ledningspersoner att förvärva      236 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. I programmet tecknades 221 700 köpoptioner. Det innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 221 700 motsvarande 1,0 procent av antalet utestående aktier och 0,7 procent av rösterna. Lösenperioden är fr.o.m. 16 september 2013 t.o.m. 30 maj 2014.

Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 11,00 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 164,70 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 30 augusti-10 september 2010.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2011 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva     200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 200 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna. Lösenperioden är fr.o.m. 15  september 2014 t.o.m. 29 maj 2015.

Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 8,00 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 179,40 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 26 augusti-8 september 2011.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2012 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva     200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 200 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna. Lösenperioden ärfr.o.m. 14  september 2015 t.o.m. 3 juni 2016.

Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 11,60 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 214,50 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 31 augusti-13 september 2012.

Styrelsen

Det av årsstämman fastställda arvodet om sammanlagt 1 475 kSEK (1 250) fördelas i enlighet med årsstämmans beslut mellan de styrelseledamöter som ej är anställda i moderbolaget.

Moderbolagets VD

Moderbolagets VD, Johan Sjö, uppbar i fast lön 4 509 kSEK (3 866) och i rörlig lön 766 kSEK (972). Av den fasta lönen avser 300 kSEK (600) långsiktigt incitamentsprogram enligt nedan. Därtill kommer beskattningsbara förmåner för VD med 188 kSEK (186). Verkställande direktören omfattas från 65 års ålder av premiebestämd pension, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. Under 2012/2013 har pensionspremier, vars storlek fastställs årligen av ersättningsutskottet, erlagts med      1 000 kSEK (847) för VD. Rörlig lön är inte pensionsgrundande.

Till VD Johan Sjö riktade styrelsen i samband med rekryteringen ett erbjudande om långsiktigt incitamentsprogram (LTI) som ger VD rätt att årligen under en femårsperiod erhålla motsvarande 20 procent av i Addtech-aktier investerat belopp upp till 3 000 kSEK. Johan Sjö har till följd härav under räkenskapsåret erhållit sammanlagt 300 kSEK (600). LTI-ersättningen är inte pensionsgrundande. Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 30 procent av fast lön. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB.

Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande direktören utöver lön under uppsägningstiden berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Övriga personer i koncernledningen

För övriga personer i koncernledningen har fast lön utgått med 9 000 kSEK (8 221) och rörlig lön med 1 827 kSEK (2 411). Denna rörliga lön har kostnadsförts under verksamhetsåret 2012/2013 och utbetalats under 2013/2014. Därtill kommer beskattningsbara förmåner med 589 kSEK (476). Personer i koncernledningen omfattas från 65 års ålder av pensionsrätt enligt individuella överenskommelser. Förekommande pensionslösningar är dels premiebestämda, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar, dels förmånsbestämda. Såväl förekommande förmånsbestämda pensionsplaner som premiebestämda lösningar motsvarar kostnadsmässigt i huvudsak ITP-planen. Under 2012/2013 har pensionspremier för gruppen Övrig koncernledning erlagts med 3 197 kSEK (2 597).

Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 30 procent av fast lön. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB.

Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår motsvarande högst ett års lön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Ladda ned Excel

Ersättningar och övriga förmåner under året Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning Långsiktigt incitaments- program Övriga förmåner Pensions- kostnader Totalt
Styrelsens ordförande 0,5 0,5
Övriga styrelseledamöter 1,0 1,0
Verkställande direktören 4,2 0,8 0,3 0,2 1,0 6,5
Andra ledande befattningshavare (5 personer) 9,0 1,8 0,6 3,2 14,6
Totalt 14,7 2,6 0,3 0,8 4,2 22,6
             
Ersättningar har inte utgått för finansiella instrument eller personaloptioner.
       
Styrelsearvoden för 2012/2013, kSEK            
Namn   Befattning   Arvode
Anders Börjesson   Styrelseordförande   450
Tom Hedelius   Vice styrelseordförande   350
Eva Elmstedt   Ledamot   225
Ulf Mattsson   Ledamot       225
Johan Sjö   Ledamot  
Lars Spongberg   Ledamot   225
Totalt         1 475