Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 30 Vinst per aktie före och efter utspädning  

Ladda ned Excel

  2012/2013 2011/2012
Vinst per aktie före utspädning (SEK) 14,60 14,65
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) 14,60 14,60
     
Se not 1 för beräkningsmetod    
     
Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av vinst per aktie anges nedan.

Vinst per aktie före utspädning

Beräkningen av resultat per aktie för 2012/2013 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 318 MSEK (322) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier ('000) under 2012/2013 uppgående till 21 798 (21 944). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

Ladda ned Excel

  2012/2013 2011/2012
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare före utspädning (MSEK) 318 322
     
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning    
     
I tusental aktier 2012/2013 2011/2012
Totalt antal aktier 1 april 21 746 22 246
Effekt av innehav av egna aktier 52 -302
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 21 798 21 944

Vinst per aktie efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2012/2013 har baserats på ett resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 318 MSEK (322) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier ('000) under 2012/2013 uppgående till 21 844 (22 000). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

Ladda ned Excel

  2012/2013 2011/2012
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utspädning (MSEK) 318 322
     
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning    
     
I tusental aktier 2012/2013 2011/2012
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 21 798 21 944
Effekt av utfärdade aktieoptioner 46 56
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, efter utspädning 21 844 22 000