Not 5 Segmentrapportering


Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech affärsområden. De fyra affärsområdena är Addtech Components, Addtech Energy, Addtech Industrial Solutions och Addtech Life Science. Den marknadsindelning som är gjord hänför sig till en naturlig avgränsning av marknader i koncernen. Som resultatmått vid uppföljning av affärsområden använder Addtech rörelseresultat. Vid intern försäljning inom koncernen baseras prissättningen på vad en oberoende part skulle ha betalat för produkten.

Addtech Components

Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin.

Addtech Energy

Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för elkraftdistribution och produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och telekomsektorn samt kommersiella fordonsindustrin.

Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions marknadsför och säljer maskinkomponenter, produkter i polymera material, elmotorer och transmissioner, kundspecifika produkter inom elektromekanik samt utrustning och förnödenheter för tillverkningsindustrin. Produkter med egna varumärken marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder.

Addtech Life Science

Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård och forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin.

Ladda ned Excel

Uppgifter per rörelsesegment 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt
Components 1 542 0 1 542 1 567 1 1 568
Energy 1 575 1 1 576 1 392 0 1 392
Industrial Solutions 1 145 5 1 150 1 239 6 1 245
Life Science 1 141 0 1 141 1 002 0 1 002
Moderbolaget och koncernposter -6 -6 0 -7 -7
Totalt 5 403 0 5 403 5 200 0 5 200
 
  2012/2013 2011/2012
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1) Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1)
Components 98 777 210 125 815 266
Energy 152 931 279 151 720 247
Industrial Solutions 93 503 177 112 534 193
Life Science 108 713 189 98 589 168
Moderbolaget och koncernposter -14 138 1 069 -16 74 841
Rörelseresultat, tillgångar och skulder 437 3 062 1 924 470 2 732 1 715
Finansiella intäkter och kostnader -29     -23    
Resultat efter finansiella poster 408     447    
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.  

Ladda ned Excel

  2012/2013 2011/2012
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Components 10 10 5 5
Energy 1 8 9 0 7 7
Industrial Solutions 1 6 7 1 5 6
Life Science 0 10 10 1 14 15
Moderbolaget och koncernposter 1 1 2 4 1 5
Totalt 3 35 38 6 32 38
             
  2012/2013 2011/2012
Avskrivningar på anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Components -22 -6 -28 -17 -5 -22
Energy -19 -7 -26 -15 -6 -21
Industrial Solutions -5 -10 -15 -6 -12 -18
Life Science -14 -15 -29 -10 -16 -26
Moderbolaget och koncernposter -2 -1 -3 -5 -1 -6
Totalt -62 -39 -101 -53 -40 -93
             
Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar 2012/2013 Realisations- vinster Förändring av pensionsskuld Övriga poster Totalt
Components     0 2 0 2
Energy     0 3 -5 -2
Industrial Solutions     0 0 -4 -4
Life Science     -1 2 0 1
Moderbolaget och koncernposter     0 0 2 2
Totalt     -1 7 -7 -1

Ladda ned Excel

Uppgifter per land 2012/2013 2011/2012
  Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar
Sverige 2 166 1 605 749 2 148 1 508 705
Danmark 841 326 102 742 350 115
Finland 758 355 150 779 369 163
Norge 810 549 311 681 338 156
Övriga länder 828 140 36 850 122 18
Moderbolag, koncernposter och ofördelade tillgångar 87 10 45 11
Totalt 5 403 3 062 1 358 5 200 2 732 1 168
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
             
2012/2013 2011/2012
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 3 23 26 5 20 25
Danmark 0 4 4 1 4 5
Finland 0 2 2 0 3 3
Norge 2 2 3 3
Övriga länder 0 4 4 0 2 2
Totalt 3 35 38 6 32 38