Not 25 Kortfristiga räntebärande skulder

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2013-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2012-03-31
Checkräkningskredit        
Beviljad kreditlimit 832,2 655,0 800,0 650,0
Outnyttjad del -614,9 -367,6 -596,4 -365,9
Utnyttjat kreditbelopp 217,3 287,4 203,6 284,1
Övriga skulder till kreditinstitut 24,8 14,3
Övriga räntebärande skulder 51,1 59,9
Totalt 293,2 361,6 203,6 284,1
         
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
         
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
  2013-03-31 2012-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 1,9 1,9
EUR 0,0 0,2 0,0 0,2
NOK 0,6 0,7 1,3 1,5
DKK 0,2 0,2
PLN 3,8 7,7
CNY 13,4 14,1 12,0 12,6
Totalt   24,8 14,3
         
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.  
Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2013-03-31 med 1,4 procent ränta.  
Lån i CNY löper med rörlig ränta och uppgick per 2013-03-31 till 7,2 procent.