Not 23 Avsättningar

Ladda ned Excel

Koncernen 2012/2013 Lokaler Personal Garantier Övrigt Totalt
Redovisat värde vid periodens ingång 2,0 0,0 3,8 7,7 13,5
Företagsförvärv 0,0 0,0
Avsättningar som gjorts under perioden 4,9 2,5 7,4
Belopp som tagits i anspråk under perioden -1,8 -1,3 -6,6 -9,7
Outnyttjade belopp som återförts -0,1 -0,1
Omräkningseffekt 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt -2,0 -2,0
Redovisat värde vid periodens utgång 0,2 0,0 7,3 1,6 9,1

Lokaler

Avsättning för lokaler avser lokaler som koncernen har lämnat och som inte kan hyras ut eller nyttjas under återstående hyresperiod.

Personal

Avsättningen avser kostnader för personal, bl.a. beräknade avgångsvederlag vid förändring av verksamhet. Avsättning görs när det finns en fastställd omstruktureringsplan och omstruktureringen har blivit tillkännagiven.

Garantier

Redovisade avsättningar för garantier knutna till produkter och tjänster bygger på beräkningar gjorda utifrån historiska data eller i specifika fall utifrån individuell bedömning.

Övrigt

Här ingår de avsättningar som inte klassificerats under lokaler, personal eller garantier, exempelvis utrustning som inte kan nyttjas vid verksamhetsförändringar. Samtliga avsättningar är klassificerade som kortfristiga och beräknas leda till ett utflöde av resurser inom tolv månader efter balansdagen.