Not 21 Obeskattade reserver

Ladda ned Excel

Moderbolaget 2013-03-31 2012-03-31
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2008 42,5
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2009 57,9 57,9
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2010 56,5 56,5
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2011 35,7 35,7
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2012 48,7 48,7
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2013 60,7 60,7
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2014 67,3
Ackumulerade överavskrivningar 0,2 0,5
Vid årets slut 327,0 302,5
     
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 327, MSEK utgör 71,9 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt.