Not 20 Eget kapital


Koncernen

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägare. 

Ladda ned Excel

  Koncernen
Reserver 1) 2012/2013 2011/2012
Omräkningsreserv    
Ingående omräkningsreserv -19,0 -18,3
Årets omräkningseffekt -48,2 -0,7
Utgående omräkningsreserv -67,2 -19,0
Säkringsreserv 2)    
Ingående säkringsreserv -0,5 -1,2
Omvärderingar redovisade via övrigt totalresultat 0,3 1,5
Redovisad i resultaträkningen vid avyttring (övriga rörelseintäkter/-kostnader) -1,2 -0,6
Skatt hänförlig till årets omvärderingar -0,1 -0,4
Skatt hänförlig till avyttringar 0,3 0,2
Utgående säkringsreserv -1,2 -0,5
Reserver totalt -68,4 -19,5
 1) Avser reserver hänförliga till moderbolagets aktieägare.
 2) Avser kassaflödessäkringar, som består av valutaklausuler i kundkontrakt.

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättningar till reservfond ingår i denna eget kapitalpost.

Återköpta aktier

Återköpta aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier som innehas av moderbolaget. Per balansdagen uppgick koncernens innehav av egna aktier till 811 400 (986 800).

Utdelning

Efter balansdagen har styrelsen föreslagit utdelning om 8,00 kronor per aktie. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28 augusti 2013.                                            

Moderbolaget

Bundna fonder

Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond

Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.

Balanserade vinstmedel

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsättning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och eventuell fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Antal aktier

Antalet aktier per 31 mars 2013 utgörs dels av 1 086 380 aktier av serie A medförande 10 röster per aktie och dels av 21 646 452 aktier av serie B medförande 1 röst per aktie. Aktiens kvotvärde är 2,25 SEK. 
811 400 aktier av serie B har återköpts, inom ramen för bolagets pågående återköpsprogram. Netto, efter avdrag för återköpta aktier, uppgår antalet B-aktier till 20 835 052.

Ladda ned Excel

Antal utestående aktier A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 1 090 848 20 655 184 21 746 032
Lösen av personaloptioner 175 400 175 400
Omvandling av A- till B-aktier -4 468 4 468
Vid årets slut 1 086 380 20 835 052 21 921 432