Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2013-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2012-03-31
Hyra 14,8 13,3 0,7 0,6
Försäkringspremier 6,4 5,8 0,1 0,1
Pensionskostnader 2,6 2,8 0,5 0,4
Leasingavgifter 2,8 2,8 0,1 0,0
Övriga förutbetalda kostnader 36,4 22,0 3,2 2,4
Övriga upplupna intäkter 3,9 2,2 0,1
Totalt 66,9 48,9 4,6 3,6