Not 17 Finansiella anläggningstillgångar  

Ladda ned Excel

  2012/2013 2011/2012
Koncernen Finansiella tillgångar 1) Långfristiga fordringar Totalt Finansiella tillgångar Långfristiga fordringar Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 10,6 3,6 14,2 10,7 2,0 12,7
Företagsförvärv 0,1 0,2 0,3 1,9 1,9
Avgående tillgångar 0,0 0,0 -0,4 -0,4
Tillkommande tillgångar 0,2 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2
Årets omräkningseffekt -0,5 -0,2 -0,7 -0,2 0,0 -0,2
Vid årets slut 10,4 3,9 14,3 10,6 3,6 14,2
Ackumulerade nedskrivningar            
Vid årets början 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Vid årets slut 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Redovisat värde vid årets slut 10,4 3,8 14,2 10,6 3,5 14,1
 1) Finansiella tillgångar består huvudsakligen av aktier i bostadsaktiebolag.  

Ladda ned Excel

        Moderbolaget
Fordringar på koncernföretag     2012/2013 2011/2012
Vid årets början     1 000,5 673,9
Ökning under året     507,5 350,3
Minskning under året     -333,3 -23,7
Redovisat värde vid årets slut     1 174,7 1 000,5
             
  Moderbolaget
          Redovisat värde Redovisat värde
Specifikation av andelar i koncernföretag Land Antal aktier Kvotvärde Innehav % 2013-03-31 2012-03-31
Addtech Equipment AB, 556199-7866, Järfälla Sverige 205,0
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm Sverige 1 750,0 100,0 100,0 1 003,7 798,7
Betech Seals A/S, 10611342, Herlev Danmark 20 000,0 100,0 100,0 91,6 91,6
Metric Industrial OY, 0200580-9, Espoo Finland 31 000,0 16,8 100,0 27,5 27,5
Metric Industrial AB, 556093-6998, Sollentuna Sverige 10 000,0 100,0 100,0 17,1 17,1
Metric Industrial AS, 987209976, Trollåsen Norge 8 500,0 100,0 100,0 10,9 10,9
Totalt         1 150,8 1 150,8
             
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB.
Under året har Addtech Equipment AB fusionerats in i Addtech Nordic AB vilket ökat värdet på aktierna i Addtech Nordic AB med 205,0 MSEK.

Ladda ned Excel

Moderbolaget
Andelar i koncernföretag 2012/2013 2011/2012
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början 1 265,8 1 296,1
Koncernintern omstrukturering (avyttring dotterbolag) -30,3
Vid årets slut 1 265,8 1 265,8
Ackumulerade nedskrivningar    
Vid årets början -115,0 -115,0
Vid årets slut -115,0 -115,0
Redovisat värde vid årets slut 1 150,8 1 150,8
Redovisat värde vid årets början 1 150,8 1 181,1