Not 11 Finansiella intäkter och kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2012/2013 2011/2012
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 2,0 3,0
Utdelningar 0,0 0,1
Valutakursförändringar, netto 0,0
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto 0,3
Andra finansiella intäkter 2,2 3,3
Finansiella intäkter 4,2 6,7
 
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -11,7 -13,2
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -3,0 -3,3
Räntekostnader på pensionsskuld -9,6 -9,7
Valutakursförändringar, netto -2,3
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto -0,1
Andra finansiella kostnader -6,7 -4,0
Finansiella kostnader -33,4 -30,2
Finansnetto -29,2 -23,5
     
Moderbolaget 2012/2013 2011/2012
Erhållen utdelning 19,8 16,5
Erhållet koncernbidrag 274,2 210,0
Lämnat koncernbidrag -60,2
Resultat från andelar i koncernföretag 233,8 226,5
Ränteintäkter:    
Koncernföretag 35,3 34,4
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 35,3 34,4
Ränteintäkter m.m.:    
Koncernföretag 1,1 2,1
Övriga ränteintäkter, värdeförändring derivat och valutakursdifferenser 4,8 1,4
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5,9 3,5
Räntekostnader m.m.:    
Koncernföretag -7,5 -10,8
Övriga räntekostnader, värdeförändring derivat och bankkostnader -18,9 -14,6
Räntekostnader och liknande resultatposter -26,4 -25,4
Finansiella intäkter och kostnader 248,6 239,0