Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning 45 35
Administrationskostnader -50 -41
Rörelseresultat -5 -6
Resultat från andelar i koncernföretag 234 227
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 35 34
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 3
Räntekostnader och liknande resultatposter -27 -25
Resultat efter finansiella poster 243 233
Bokslutsdispositioner -25 -37
Resultat före skatt 218 196
Skatt -53 -48
Årets resultat 165 148
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat 165 148