Moderbolagets kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2012/2013 2011/2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Resultat efter finansiella poster 243 233
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -215 -208
Betald inkomstskatt -69 -27
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -41 -2
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av rörelsefordringar -1 -1
Förändring av rörelseskulder 3 1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -39 -2
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier -71
Inlösta och utfärdade köpoptioner 24 1
Förändring av lån 219 149
Förändring av fordringar på och skulder till koncernföretag -239 -82
Utbetald utdelning -174 -156
Erhållna koncernbidrag 210 160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 1
     
Årets kassaflöde 1 -1
     
Likvida medel vid årets början 0 1
Likvida medel vid årets slut 1 0