Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2013-03-31 2012-03-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar 1 1
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 1 151 1 151
Fordringar på koncernföretag 1 174 1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 325 2 151
Summa anläggningstillgångar 2 326 2 152
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Fordringar på koncernföretag 299 279
Övriga fordringar 3 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 4
Summa kortfristiga fordringar 307 284
Kassa och bank 1 0
Summa omsättningstillgångar 308 284
SUMMA TILLGÅNGAR 2 634 2 436
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL      
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 51 51
Reservfond 18 18
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst 742 743
Årets resultat 165 148
SUMMA EGET KAPTIAL 976 960
OBESKATTADE RESERVER 327 302
AVSÄTTNINGAR    
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 18
SKULDER    
Skulder till koncernföretag 354 428
Summa långfristiga skulder 354 428
Skulder till kreditinstitut 504 284
Leverantörsskulder 2 2
Skulder till koncernföretag 434 409
Skatteskulder 4 20
Övriga skulder 3 2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 11
Summa kortfristiga skulder 960 728
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 634 2 436
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser 144 147