Förändringar i moderbolagets eget kapital

Ladda ned Excel

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital  
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2012-04-01 51 18 891 960
Årets resultat 165 165
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat 165 165
Utdelning -174 -174
Utfärdade köpoptioner 2 2
Inlösta köpoptioner 22 22
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2013-03-31 51 18 907 976
         
         
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2011-04-01 51 18 969 1 038
Årets resultat 148 148
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat 148 148
Utdelning -156 -156
Utfärdade köpoptioner 1 1
Återköp av egna aktier -71 -71
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2012-03-31 51 18 891 960
         
Kommentarer till eget kapital se not 20.