Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning 5 403 5 200
Kostnad för sålda varor -3 639 -3 495
Bruttoresultat 1 764 1 705
Försäljningskostnader -1 001 -921
Administrationskostnader -339 -316
Övriga rörelseintäkter 21 13
Övriga rörelsekostnader -8 -11
Rörelseresultat 437 470
Finansiella intäkter 4 7
Finansiella kostnader -33 -30
Finansnetto -29 -23
Resultat före skatt 408 447
Skatt -85 -120
ÅRETS RESULTAT 323 327
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 318 322
Innehav utan bestämmande inflytande 5 5
Vinst per aktie (SEK) 14,60 14,65
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) 14,60 14,60
Medelantal aktier efter återköp (’000) 21 798 21 944
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 21 921 21 746

Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2012/2013 2011/2012
Årets resultat 323 327
Kassaflödessäkringar 0 1
Periodens omräkningsdifferenser -49 -1
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0
Övrigt totalresultat -49 0
Årets totalresultat 274 327
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 270 322
Innehav utan bestämmande inflytande 4 5