Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2012/2013 2011/2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat efter finansiella poster 408 447
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 101 102
Betald inkomstskatt -166 -112
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 343 437
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager 20 -26
Förändring av rörelsefordringar 49 -51
Förändring av rörelseskulder -73 55
Kassaflöde från den löpande verksamheten 339 415
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -35 -32
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 2
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 -6
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan -311 -260
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -351 -296
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier -71
Inlösta och utfärdade köpoptioner 24 1
Upptagande av lån 310 396
Amortering av lån -110 -284
Övrig finansiering -1 -2
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -174 -156
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -4 -3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 -119
       
Årets kassaflöde 33 0
       
Likvida medel vid årets början 50 50
Valutakursdifferens i likvida medel -11 0
Likvida medel vid årets slut 72 50