Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2013-03-31 2012-03-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 1 192 1 012
Materiella anläggningstillgångar 166 156
Finansiella tillgångar 10 11
Långfristiga fordringar 4 3
Uppskjutna skattefordringar 0 0
Summa anläggningstillgångar 1 372 1 182
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager 675 650
Skattefordringar 33 0
Kundfordringar 793 760
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 67 49
Övriga fordringar 50 41
Likvida medel 72 50
Summa omsättningstillgångar 1 690 1 550
SUMMA TILLGÅNGAR 3 062 2 732
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 51 51
Övrigt tillskjutet kapital 344 344
Reserver -68 -20
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 795 629
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 122 1 004
Innehav utan bestämmande inflytande 16 13
Summa eget kapital 1 138 1 017
SKULDER    
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Långfristiga räntebärande skulder 11 27
Avsättningar till pensioner 201 195
Uppskjutna skatteskulder 194 193
Summa långfristiga skulder 406 415
KORTFRISTIGA SKULDER    
Kortfristiga räntebärande skulder 586 362
Leverantörsskulder 480 489
Skatteskulder 33 42
Övriga skulder 153 141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 257 253
Avsättningar 9 13
Summa kortfristiga skulder 1 518 1 300
Summa skulder 1 924 1 715
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 062 2 732
       
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27.