Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL              
2012-04-01 51 344 -20 629 1 004 13 1 017
Årets resultat 318 318 5 323
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Periodens omräkningsdifferenser -48 -48 -1 -49
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0 0
Övrigt totalresultat 0 0 0
Årets totalresultat -48 318 270 4 274
Utfärdade köpoptioner 2 2 2
Inlösta köpoptioner 22 22 22
Utdelning -174 -174 -4 -178
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -2 -2 3 1
UTGÅENDE EGET KAPITAL              
2013-03-31 51 344 -68 795 1 122 16 1 138
               
MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL              
2011-04-01 51 344 -20 532 907 15 922
Årets resultat 322 322 5 327
Kassaflödessäkringar 1 1 1
Periodens omräkningsdifferenser -1 -1 0 -1
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0 0
Övrigt totalresultat 0 0 0 0
Årets totalresultat 0 322 322 5 327
Utfärdade köpoptioner 1 1 1
Återköp av egna aktier -71 -71 -71
Utdelning -156 -156 -3 -159
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 1 1 -4 -3
UTGÅENDE EGET KAPITAL              
2012-03-31 51 344 -20 629 1 004 13 1 017
               
Kommentarer till eget kapital, se not 20.            
SEK 2012/2013 2011/2012          
Utdelning per aktie 8,00 1) 8,00          
 1) Enligt styrelsens förslag