Förslag till vinstdisposition

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 SEK per aktie (8,00). Utdelningen motsvarar totalt 175 MSEK (174). Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning överstigande 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Den föreslagna utdelningen motsvarar en utdelningsandel om 55 procent (55).

Förslag till vinstdisposition

Ladda ned Excel

Till årsstämmans i Addtech AB förfogande står:  
Balanserad vinst 742 MSEK
Årets vinst 165 MSEK
907 MSEK
   
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 8,00 SEK per aktie 1) 175 MSEK
Till balanserade vinstmedel överförs 732 MSEK
907 MSEK
 1) Beräknat på antal utestående aktier per den 31 maj 2013. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdagen för utdelning, vilken föreslås till den 2 september 2013.

Styrelsen anser att föreslagen utdelning är försvarlig i relation till de krav som koncernens verksamhet, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

I moderbolagets egna kapital ingår på balansdagen 1 MSEK (0) utgörande effekten av att finansiella tillgångar och skulder värderats till verkligt värde i enlighet med årsredovisningslagens 4 kap. 14§ avsnitt a.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören anser att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Koncernen och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter.

Stockholm den 19 juni 2013
 


 Anders Börjesson
Styrelsens ordförande
                                      

Tom Hedelius
Styrelsens vice ordförande
  

 

  Eva Elmstedt
Styrelseledamot
 

 

  Ulf Mattsson
Styrelseledamot
  

 

Lars Spongberg
Styrelseledamot
 


Johan Sjö
Styrelseledamot och Verkställande direktör
  

 Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 juni 2013
 

 KPMG AB


Joakim Thilstedt
Auktoriserad Revisor