Addtech Life Science

Nettoomsättningen för Addtech Life Science uppgick till 1 141 MSEK (1 002), vilket är en ökning med 14 procent. Rörelseresultatet uppgick till 108 MSEK (98). Med ett bra sista kvartal gör affärsområdet för första gången ett rörelseresultat på helåret över 100 MSEK. Tillväxten i omsättning och resultat är en kombination av god egengenererad tillväxt och genomförda strategiska förvärv. Efterfrågan på diagnostikutrustningar och reagenser från den nordiska sjukvårdssektorn har varit god under hela verksamhetsåret. Marknadsläget för mät- och analysinstrument till nordisk processindustri var fortsatt oförändrat under året även om det fjärde kvartalet var svagare beroende på leveransförskjutningar i några projekt. Affärsläget för utrustningar till nordiska vård- och forskningslaboratorier, som under året varit stabilt, avslutas däremot med ett starkt sista kvartal med flera större instrumentförsäljningar. 

Affärsområdet har under året gjort tre förvärv, Leica Nilomark OY, Active Care Sverup AB och Norsk Analyse AS.

Ladda ned Excel

Addtech Life Science
2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning, MSEK 1 141 1 002
Rörelseresultat, MSEK 108 98
Rörelsemarginal, % 9,5 9,8
Rörelsekapital årssnitt, MSEK 147 121
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 74 81
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK 9 14
Medelantal anställda 347 299