Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions nettoomsättning minskade med 8 procent till 1 150 MSEK (1 245). Rörelseresultatet minskade till 93 MSEK (112). Affärsläget har varit relativt svagt under hela verksamhetsåret med en viss stabilisering under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet. Efterfrågan på produkter i polymera material på den danska marknaden var svag och flera större kunder inom specialfordonsindustrin har succesivt minskat sin efterfrågan på elektromekaniska komponenter under året. Det svaga affärsläget för elmotorlösningar under det första halvåret förbättrades däremot under det andra halvåret och marknadsläget för maskinkomponenter och produktionsutrustningar har varit relativt stabilt.

Ladda ned Excel

Addtech Industrial Solutions
2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning, MSEK 1 150 1 245
Rörelseresultat, MSEK 93 112
Rörelsemarginal, % 8,1 9,0
Rörelsekapital årssnitt, MSEK 256 253
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 36 44
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK 6 5
Medelantal anställda 524 518