Addtech Energy

Addtech Energys nettoomsättning uppgick till 1 576 MSEK (1 392), vilket är en ökning med 13 procent. Rörelseresultatet uppgick till 152 MSEK (151). Totalt sett har marknadsläget under året för affärsområdet varit relativt stabilt med en god inledning och avslutning men med en svagare period under det andra och tredje kvartalet. Affärsläget var fortsatt bra för nischade produkter inom elkraftdistribution. För produkter inom elsäkerhet och elinstallation samt eftermarknadsprodukter till energisegmentet var efterfrågan totalt sett stabil under året även om några tillverkande kunder var mer avvaktande under det sista halvåret. Marknaden för nya typer av batteriteknologi har varit dämpad medan traditionella batterilösningar har haft en relativt god efterfrågan. 

Under året har affärsområdet genomfört tre förvärv, Staubo Elektro Maskin AS, Necks Electric Holding AB och Vallin Baltic AS. 

Ladda ned Excel

Addtech Energy
2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning, MSEK 1 576 1 392
Rörelseresultat, MSEK 152 151
Rörelsemarginal, % 9,7 10,8
Rörelsekapital årssnitt, MSEK 274 246
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 56 62
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK 8 6
Medelantal anställda 477 379