Utveckling och resultat i affärsområden

Addtech Components

Addtech Components nettoomsättning minskade med 2 procent till 1 542 MSEK (1 568). Rörelseresultatet minskade till 98 MSEK (125). Efterfrågan på affärsområdets insatskomponenter har sammantaget varit svag sedan det andra kvartalet med stora variationerna mellan olika kundsegment och geografier. Nordiska tillverkningsföretag, framförallt inom fordons- och verkstadsindustrisegmenten samt inom elektronikproduktion har minskat sin produktionstakt under året. Mest stabil har efterfrågan varit inom kundsegment som energi och medicinteknik men även från större maskinbyggare som säljer till andra marknader än fordons- och verkstadsindustrisegmenten. Utvecklingen på våra nordiska marknader har skiljt sig åt med en fortsatt oro på marknaderna i Sverige och Danmark medan våra verksamheter i Norge och Finland däremot har utvecklats väl.

Under året har två förvärv gjorts till Affärsområdet, ASI Automatikk AS och Quality Documentation Scandinavia AB.

Ladda ned Excel

Addtech Components
2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning, MSEK 1 542 1 568
Rörelseresultat, MSEK 98 125
Rörelsemarginal, % 6,4 8,0
Rörelsekapital årssnitt, MSEK 298 274
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 33 46
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK 10 5
Medelantal anställda 420 376