Nettoomsättning och resultat

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 4 procent till 5 403 MSEK (5 200). Jämförbara enheter uppvisade en minskning med 4 procent och den förvärvade tillväxten var 9 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 1 procent, motsvarande 79 MSEK, och rörelseresultatet påverkades negativt med 1 procent, motsvarande 5 MSEK under året.

Rörelseresultatet minskade under verksamhetsåret med 7 procent till 437 MSEK (470) och rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (9,0). Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 9,2 procent (10,1). Finansnettot var -29 MSEK (-23) och resultatet efter finansiella poster minskade med 9 procent till 408 MSEK (447).

Resultatet efter skatt för verksamhetsåret minskade med 1 procent till 323 MSEK (327) och vinsten per aktie minskade till 14,60 SEK (14,65). Effektiv skattesats uppgick till 21 procent (27). Till följd av ändrad skattesats i Sverige 2013 från 26,3 till 22 procent har uppskjuten skatt minskats med netto 25 MSEK, vilket medfört en skatteintäkt med motsvarande belopp. Exklusive denna förändring uppgår den effektiva skattesatsen för året till 27 procent.

 

 

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 30 procent (34) och avkastningen på sysselsatt kapital till 25 procent (32).

Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (rörelseresultat i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 45 procent (53). Koncernens och samtliga enheters långsiktiga mål för R/RK ligger på 45 procent. Lönsamhetsmåttet R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger förutsättningar för lönsam tillväxt av bolagen och koncernen. Det genomsnittliga rörelsekapitalet, vilket vid beräkningen av R/RK omfattar varulager med tillägg av nettot av kundfordringar och leverantörsskulder, uppgick vid räkenskapsårets slut till 969 MSEK (890).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 37 procent (37). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 51,20 SEK (46,20). Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 726 MSEK (534) inkluderande pensionsskuld om 201 MSEK (195). Nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet med återlagda avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 (0,9) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,6 (0,5).

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 668 MSEK (717) per 31 mars 2013. Koncernens tillgängliga kreditfaciliteter uppgick till 1 132 (955) MSEK per den 31 mars 2013.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 339 MSEK (415). De särskilda övergångsreglerna i nya skatteförfarandelagen, för bolag med brutet räkenskapsår, har i det fjärde kvartalet medfört extra skatteinbetalningar avseende beskattningsåret 2011/2012. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 42 MSEK (38) och företagsförvärv inklusive reglering av tilläggsköpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv till 311 MSEK (260). Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 2 MSEK (2). Årets utdelning uppgick till 174 MSEK (156), återköp av egna aktier till 0 MSEK (71) och lösen och teckning av köpoptioner uppgick till 24 MSEK (1).