Medarbetare, miljö och utveckling

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 011, vilket kan jämföras
med 1 700 vid räkenskapsårets ingång. Under året genomförda förvärv ökade antalet medarbetare med    300 (155). Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 1 815 (1 612). 

Ladda ned Excel

  2012/2013 2011/2012 2010/2011
Medelantal anställda 1 815 1 612 1 445
andel män 74% 72% 72%
andel kvinnor 26% 28% 28%
Åldersfördelning      
upp till 29 år 9% 7% 8%
30–49 år 58% 60% 60%
50 år och upp 34% 33% 32%
Genomsnittsålder 45 år 45 år 44 år
Personalomsättning 10% 10% 13%
Genomsnittlig anställningstid cirka 10 år cirka 11 år cirka 11 år

Miljö och hållbar utveckling

Inom koncernen bedrivs ett aktivt miljöarbete i syfte att minska koncernens miljöpåverkan. Då koncernens bolag i huvudsak ägnar sig åt teknikhandel är vår egen verksamhets miljömässiga fotavtryck begränsat. Den sammanlagda miljöpåverkan från de produkter våra bolag tillhandahåller inkluderar även produktionen hos våra leverantörer, transporter av varor, samt det sätt på vilket våra kunder använder produkterna. Vi tar därför hela livscykeln av vår verksamhet i beaktning i det förbättringsarbete som kontinuerligt genomförs i koncernen. Arbetet bedrivs lokalt av varje bolag med utgångspunkt i förutsättningarna för respektive bolag.

Inom koncernen är 45 bolag (41) certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande. Koncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken i fem dotterbolag och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i tre dotterbolag. Sammantaget svarar dessa verksamheter för cirka sju (9) procent av koncernens nettoomsättning.

Inget av våra bolag har utdömts böter för miljöbrott eller är involverade i några miljörelaterade tvister.

Under verksamhetsåret har koncernen fortsatt ett mer aktivt hållbarhetsarbete. Arbetet påbörjades 2010/2011 och vi redovisar för tredje gången en hållbarhetsredovisning. Redovisningen följer Global Reporting Initiatives (GRI) tillämpningsnivå C. Koncernen har en gemensam Code of Conduct som inkluderar alla väsentliga punkter inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Koden bygger på FNs "Global Compact", ILOs kärnkonventioner, samt på OECD's riktlinjer för multinationella företag och riktar sig till både vår egen och våra leverantörers verksamhet.

Forskning och utveckling

Koncernen bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling. Koncernens affärsmodell innebär en kontinuerlig dialog och återkoppling till koncernens leverantörer, vilka svarar för huvuddelen av den forskning och utveckling som påverkar koncernens produktutbud.