Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget Addtech AB omfattar koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 45 MSEK (35) och resultatet efter finansiella poster till 243 MSEK (233). Intäkter från andelar i koncernföretag ingår med 234 MSEK (227). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid verksamhetsårets utgång till 44 MSEK (69).