Framtidsutsikter och händelser efter räkenskapsårets utgång

Framtidsutsikter

Det avvaktande och ojämna affärsläget som präglat större delen av verksamhetsåret ser ut att fortsätta ännu en tid på flera av våra marknader. Vi förväntar oss generellt en mer modest tillväxttakt även under det kommande året. Marknadsbilden fortsätter att vara splittrad och det skiljer mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Det finns vissa tecken på uppgång inom vissa segment men samtidigt finns det en osäkerhet inom andra segment. Flera av våra kunder uppger att hösten förväntas bli bättre, men det återstår att se.

Under året har koncernen genomfört aktiviteter för att anpassa kostnads- och rörelsekapitalsituationen i vissa av koncernens verksamheter. Anpassningarna fortsätter och har hittills omfattat cirka 100 medarbetare. Dessa åtgärder kommer att leda till en bättre anpassad kostnadsnivå, vilket kombinerat med en stark finansiell ställning ger goda framtida möjligheter. Koncernen är väl rustad inför de möjligheter som kan uppstå både avseende organisk utveckling och förvärv. Koncernens målsättning är en resultattillväxt över en konjunkturcykel om minst 15 procent per år i kombination med lönsamhet. 

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter räkenskapsårets utgång har ett företagsförvärv genomförts.

Den 2 april förvärvades 80 procent av aktierna i Rutab-koncernen till affärsområdet Energy. Rutab är en leverantör av elektrotekniskt material och komponenter för automationsteknik med fokus på kabelförskruvningar, genomföringar och skyddsslang samt maskinkabel. Rutab har cirka 40 anställda och omsätter cirka 150 MSEK.

Förslag till vinstdisposition

Se vidare under avsnittet "Räkenskaper".