Aktiekapital, återköp, incitamentsprogram och utdelning

Moderbolagets aktiekapital uppgick den 31 mars 2013 till 51 148 872 SEK fördelat på följande antal aktier med ett kvotvärde uppgående till 2,25 kronor per aktie.

Ladda ned Excel

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A 10 röster 1 086 380 10 863 800 4,8 33,4
B 1 röst 21 646 452 21 646 452 95,2 66,6
Totalt 22 732 832 32 510 252 100,0 100,0

Den 31 mars 2013 var antalet aktieägare 3 379 (3 715). Två ägare kontrollerar vardera 10 procent eller mer av röstetalet. Dessa är Anders Börjesson (med familj) med ett aktieinnehav motsvarande 15,4 procent av rösterna och Tom Hedelius (med familj) med ett ägande om 14,8 procent av rösterna.

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För det fall att bolaget avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm eller att annan än nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna kan beviljad kreditram om 300 MSEK sägas upp.

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram

Årsstämman i augusti 2012 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2013 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Under räkenskapsåret har inga återköp av egna aktier gjorts. Addtechs innehav av egna aktier uppgår per den 31 mars 2013 till 811 400 B-aktier med ett genomsnittligt anskaffningspris om 124 SEK. 
Aktierna utgör 3,6 procent av de utgivna aktierna med 2,5 procent av röstetalet. Av de återköpta aktierna säkerställer 682 300 aktier åtagande gentemot de som innehar av bolaget utställda köpoptioner på återköpta B-aktier. Antalet innehavda egna aktier uppgick under året i medeltal till 934 801 (788 713).

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2013 om förnyat mandat till återköp av egna aktier. Förslaget omfattar mandat för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske över börsen. Styrelsens mandat föreslås även omfatta möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra återköpta aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2012 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående B-aktier att öka med 200 000 motsvarande 0,9 procent av totala antalet aktier och 0,6 procent av rösterna. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 11,60 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 214,50 SEK med lösenperioden 14 september 2015 till och med den 3 juni 2016.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2011 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva      200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 200 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna. Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 179,40 SEK med lösenperioden 15 september 2014 till och med 29 maj 2015.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2010 riktades ett erbjudande till 24 ledningspersoner att förvärva       236 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. I programmet tecknades 221 700 köpoptioner. Det innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 221 700 motsvarande 1,0 procent av antalet utestående aktier och 0,7 procent av rösterna. Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 164,70 SEK med lösenperioden 16 september 2013 till och med 30 maj 2014.

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2009 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 127,70 SEK med lösenperioden 3 september 2012 till och med 14 juni 2013. Under perioden 3 september 2012 till och med 31 mars 2013 har 175 400 optioner, av totalt 236 000 optioner, lösts in till aktier. Efter räkenskapsårets slut har resterande 60 600 optioner lösts in.

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2013 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämmorna 2009-2012.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 SEK per aktie (8,00). Utdelningen motsvarar totalt 175 MSEK (174). Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning överstigande 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Den föreslagna utdelningen motsvarar en utdelningsandel om 55 procent (55).