Flerårsöversikt

Ladda ned Excel

MSEK, om annat ej anges 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
Nettoomsättning 5 403 5 200 4 418 3 680 4 445
Rörelseresultat 1) 437 470 380 216 376
Finansiella intäkter och kostnader -29 -23 -16 -14 -10
Resultat efter finansiella poster 408 447 364 202 366
Årets resultat 323 327 265 150 271
 
 1) För jämförelseändamål lämnas upplysningar om följande poster som ingår i rörelseresultatet ovan:          
Försäljning av verksamheter 0 0 10 0 1
Försäljning av fastigheter 0 24
Omställningskostnader -8 -35
Summa 0 0 2 0 -10
   
Immateriella anläggningstillgångar 1 192 1 012 793 554 606
Materiella anläggningstillgångar 166 156 162 141 170
Finansiella anläggningstillgångar 14 14 13 8 8
Varulager 675 650 556 465 589
Kortfristiga fordringar 943 850 735 584 663
Likvida medel 72 50 50 50 84
Summa tillgångar 3 062 2 732 2 309 1 802 2 120
         
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 1 122 1 004 907 803 822
Innehav utan bestämmande inflytande 16 13 15 11 11
Räntebärande skulder och avsättningar 797 584 408 218 406
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1 127 1 131 979 770 881
Summa eget kapital och skulder 3 062 2 732 2 309 1 802 2 120
 
Sysselsatt kapital 1 936 1 601 1 330 1 032 1 239
Rörelsekapital, årssnitt 969 890 753 732 838
Finansiell nettoskuld 726 534 358 168 322
 
Rörelsemarginal, % 8,1 9,0 8,6 5,9 8,5
Vinstmarginal, % 7,6 8,6 8,2 5,5 8,2
Avkastning eget kapital, % 30 34 31 18 36
Avkastning sysselsatt kapital, % 25 32 33 19 33
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 45 53 50 30 45
Soliditet, % 37 37 40 45 39
Skuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,6 0,4 0,3 0,5
Räntetäckningsgrad, ggr 14,2 15,8 19,5 12,4 14,7
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,3 0,9 0,8 0,6 0,7
 
Vinst per aktie, SEK 14,60 14,65 11,80 6,60 12,05
Vinst per aktie efter utspädningseffekt, SEK 14,60 14,60 11,75 6,60 11,95
Kassaflöde per aktie, SEK 15,55 18,90 13,50 13,20 13,90
Eget kapital per aktie, SEK 51,20 46,20 40,80 36,10 37,20
Utdelning per aktie, SEK 8,00 2) 8,00 7,00 5,00 5,00
Medelantal aktier efter återköp, ’000 21 798 21 944 22 253 22 204 22 112
Medelantal aktier justerat för utspädning, ’000 21 844 22 000 22 293 22 249 22 276
Börskurs per 31 mars, SEK 217,00 182,00 189,00 121,75 74,75
Aktiens omsättningshastighet, % 12 17 17 21 18
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 339 415 300 293 307
Kassaflöde från investeringsverksamheten -351 -296 -302 -43 -85
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 -119 5 -284 -217
Årets kassaflöde 33 0 3 -34 5
 
Medelantal anställda 1 815 1 612 1 445 1 335 1 532
Antal anställda vid årets slut 2 011 1 700 1 512 1 323 1 426
         
 2) Enligt styrelsens förslag.