Addtechaktien

Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Sedan noteringen i september 2001 har den genomsnittliga totala avkastningen fram till och med 30 april 2013 uppgått till 20 procent per år.

Kursutveckling och omsättning

Högsta betalkurs under året var 222,00 SEK och noterades den 14 mars 2013. Den lägsta noteringen var 164,50 SEK den 28 juni 2012. Sista betalkurs före räkenskapsårets utgång var 217,00 SEK den 28 mars 2013. Addtechaktien ökade under räkenskapsåret i värde med 19 procent (minskade 4). Stockholmsbörsens index OMX Stockholm ökade under motsvarande period med 10 procent (minskade 8).

Under perioden från 1 april 2012 till 31 mars 2013 omsattes 2,7 miljoner aktier (3,7 miljoner) till ett sammanlagt värde av cirka 508 MSEK (613). I förhållande till det genomsnittliga antalet utestående B-aktier motsvarar detta en omsättningshastighet om 12 procent (17). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 11 000 Addtechaktier (15 000) till ett genomsnittligt värde av cirka 2 000 KSEK (2 400).

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Addtech uppgår till 51 148 872 kronor och antalet aktier till 22 732 832 fördelat på 1 086 380 A-aktier och 21 646 452 B-aktier. Kvotvärdet är 2,25 SEK. Varje aktie av serie A medför tio röster och varje aktie av serie B medför en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till utdelning. Endast B-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Återköp av egna aktier

Årsstämman i augusti 2012 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2013 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Under året har bolaget inte gjort några återköp av egna aktier.

Addtechs innehav av egna B-aktier uppgick per 31 mars 2013 till 811 400 med ett genomsnittligt anskaffningspris om 124 SEK. Aktierna utgör 3,6 procent av de utgivna aktierna med 2,5 procent av röstetalet. Av de återköpta aktierna säkerställer 682 300 aktier åtagande gentemot de som innehar av bolaget utställda köpoptioner på återköpta B-aktier. Antalet innehavda egna aktier uppgick under året i medeltal till 934 801 (788 713).

Incitamentsprogram

Addtech hade per den 31 mars fyra utestående incitamentsprogram:

Ladda ned Excel

Utestående incitamentsprogram      
År Antal optioner Andel av totalt antal aktier Lösenkurs
2012 200 000 0,9% 214,50
2011 200 000 0,9% 179,40
2010 221 700 1,0% 164,70
2009 60 600 0,3% 127,70
  682 300 3,2%  
Totalt antal B-aktier 21 646 452    

Programmet från 2009 löstes i sin helhet i juni 2013.

Beräkningen av utspädningseffekt nedan baseras på antalet utestående aktier vid programmens tecknande.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2012 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva        200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 200 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2011 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva     200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 200 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna. 

Efter beslut av årsstämman i augusti 2010 riktades ett erbjudande till 24 ledningspersoner att förvärva     236 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. I programmet tecknades 221 700 köpoptioner, vilket innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 221 700 motsvarande 1,0 procent av antalet utestående aktier och 0,7 procent av rösterna.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2009 riktades ett erbjudande till 22 ledningspersoner att förvärva      236 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 236 000 motsvarande 1,1 procent av antalet utestående aktier och 0,7 procent av rösterna.

Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2009 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 127,70 SEK med lösenperioden 3 september 2012 till och med 14 juni 2013. Under perioden 3 september 2012 till och med 31 mars 2013 har 175 400 optioner, av totalt 236 000 optioner, lösts in till aktier. Efter räkenskapsåret har resterande 60 600 optioner lösts in. Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2010 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 164,70 SEK med lösenperioden 16 september 2013 till och med 30 maj 2014. Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 179,40 SEK med lösenperioden 15 september 2014 till och med 29 maj 2015. Lösenkursen på utfärdade köpoptioner hänförliga till 2012 års aktierelaterade incitamentsprogram uppgår till 214,50 SEK med lösenperioden 14 september 2015 till och med 3 juni 2016.

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2013 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämmorna tidigare årsstämmor.

Utdelningspolicy

Styrelsens ambition är en utdelningsandel överstigande 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en kon­junkturcykel. Sedan börsnoteringen har den genomsnittliga utdelningsandelen, inklusive årets föreslagna utdelning, uppgått till ca 60 procent.

Förslag till årsstämman

  • Utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 SEK per aktie (8,00), vilket innebär en utdelningsandel om 55 procent (55). Utdelningen motsvarar totalt 175 MSEK (174).
  • Incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram. Programmet, som föreslås omfatta 25 ledningspersoner i Addtechkoncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addtech AB (Bolagets) återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna. Förslaget innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 200 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna. Det innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 200 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna.
  • Förlängning av återköpsmandat. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman om förnyat mandat till återköp av egna aktier. Förslaget omfattar mandat för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske över börsen. Styrelsens mandat föreslås även omfatta möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra återköpta aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv.

Ytterligare information

Addtechs hemsida www.addtech.com uppdateras löpande med information om ägarförändringar och kursutveckling. Där återfinns även information om vilka analytiker som följer Addtech.